Xarapat

สารพัด แพลตฟอร์ม (Xarapat platform)

        สารพัด แพลตฟอร์ม (Xarapat platform)เป็นแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการนับล้านรายเข้าด้วยกัน  เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารหรือรับบริการได้ง่ายขึ้น ที่จะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างแพร่หลายทุกพื้นที่ และจะนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยประชาชนทุกคนสามารถค้นหาบริการ และแรงงานรอบ ๆ ตัว ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Xarapat บนสมาร์ทโฟน ระบบจะนำเสนอข้อมูลแรงงานโดยเรียงลำดับจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่สุด ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ให้บริการอย่างครบถ้วน ทั้งรูปถ่าย ข้อมูลการบริการ ความรู้ความสามารถ คุณวุฒิ ใบรับรอง และผลงานต่าง ๆ พร้อมรูปภาพประกอบ และประวัติการติชมผลงานจากผู้ที่เคยใช้บริการผ่านทางหน้ารีวิว นอกจากนี้ยังสามารถระบุช่วงเวลาการให้บริการได้ เช่น ในเวลาราชการ หรือหลัง 4 โมงเย็นเป็นต้นไป ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามราคาค่าบริการก่อนตัดสินใจ หรือเรียกใช้บริการในทันที ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ และระยะเวลาในการเข้ามาให้บริการเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย โดยมีข้อมูลแสดงพิกัดของผู้ให้บริการอย่างชัดเจน

        นอกจากแพลตฟอร์ม Xarapat จะสามารถค้นหาแรงงาน และบริการใกล้ตัวได้แล้ว ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่สินค้าและบริการอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต่าง ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ตัว โดยเฉพาะเมืองรอง หรือนำไปต่อยอดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนต่าง ๆ หรือการต่อยอดเป็นตลาดกลางในการเสนอซื้อ เสนอขายสินค้าเกษตรของเกษตร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาพืชผลล้นตลาด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น

        แพลตฟอร์มสารพัดได้มีส่วนร่วมในการพลักดันให้หลายจังหวัดกลายเป็นจังหวัดอัจฉริยะอย่างแท้จริง โดยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ”  Xarapat จะช่วยให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับบริการในบริเวณใกล้เคียงอย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชั่นสารพัด ซึ่งช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น    นักเรียนและนักศึกษายังสามารถหารายได้เสริมได้หลังเวลาเลิกเรียนหรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมไปถึงผู้ที่เกษียณอายุที่ยังมีความรู้ความสามารถ ก็สามารถหารายได้และได้ใช้ทักษะวิชาชีพที่ตนถนัดให้บริการแก่ผู้คนบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ Xarapat  ยังสามารถเรียก กู้ภัย หรือ รถพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ในกรณีเกิดเหตฉุกเฉิน โดยข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย   และประชาชนสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการติดต่อสื่อสารหรือแจ้งปัญหาไปยังหน่วยงานของภาครัฐได้อีกด้วย