Smartfarm

StarCat Wise Farm

        ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีการใช้สารพิษในการฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืชกันอย่างแพร่หลาย สารพิษกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อแมลง และวัชพืช แต่ยังเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอีกด้วย ที่สำคัญสารพิษที่ตกค้างจากการใช้ในการทำการเกษตรนั้น จะปนเปื้อนมากับพืชผักที่เรานำมาเป็นอาหารในแต่ละวัน และเกิดการสะสมในร่างกายผู้ที่บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ จะพบว่าทุกวันนี้คนไทยมักจะมีโรคภัยต่าง ๆ รุมเร้าเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคน และวัยชรา โดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ที่มักไม่มีทางเลือกมากนักในการบริโภคอาหารในแต่ละวัน เนื่องจากความเร่งรีบ และไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ร้านค้านำมาประกอบอาหาร หากเรายังปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป ในระยะยาวแล้ว ผู้คนจะมีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ  และส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติที่ต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยในอนาคต

        บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ดำเนินการพัฒนา StarCat Wise Farm ขึ้นมา ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขนาดเล็กในเมือง ที่ใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ เริ่มต้นจากเพียง 3 โรงเรือน ในพื้นที่รอบ ๆ สำนักงาน และหลังจากที่การเพาะปลูกเริ่มให้ผลผลิต จึงได้มีการขยายเพิ่มอีกหลายโรงเรือน โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานแผนกต่าง ๆ ที่ว่างจากการปฏิบัติงานหลัก ช่วยกันเพาะปลูกและดูแลพืชผัก ผลิตผลจะถูกนำมาปรุงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่บริโภคภายในสำนักงานและส่วนที่เหลือจึงจะจำหน่าย หรือแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นต่อไป

        เมื่อพูดถึง เกษตรอัจฉริยะ หรือ สมารท์ฟาร์ม ผู้คนมักจะมุ่งเน้นไปที่ความไฮเทคของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในแทบทุกกระบวนการทำการเกษตร โดยระบบส่วนใหญ่ต้องมีการนำเข้าระบบจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนที่สูงมาก และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็มักไม่มีผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ช่วยทำการแก้ไข ทำให้ผลิตผลเสียหาย และเพิ่มความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูก   แต่ที่ StarCat Wise Farm เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีเฉพาะแต่ในงานที่จำเป็น และผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาด้านการเกษตรไทย ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาตั้งแต่ในอดีต เช่นการใช้วัสดุจำพวกไม้ไผ่ สมุนไพร น้ำหมักชีวภาพ หรือการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ร่วมด้วยเป็นต้น ในส่วนของเครื่องมือและเทคโนโลยี เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเองทั้งหมด ตั้งแต่การจัดทำโรงเรือน การทำระบบท่อน้ำ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการให้น้ำและปุ๋ย  รวมไปถึงแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ และโมบายแอป โดยทั้งหมด จะถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว และใช้งานได้ง่าย มีความทนทานในสภาพแวดล้อมการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้สามารถหาซื้อได้ในประเทศ นอกจากนี้เรายังเผยแพร่ความรู้ในทุกส่วนให้แก่เกษตรกร และนักเรียนนักศึกษาให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกด้วย

      ระบบของ StarCat Wise Farm จะช่วยให้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อย สามารถที่จะเพาะปลูกพืชผักไว้ให้คนในครอบครัวบริโภคเองได้อย่างปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเกษตรมากนัก และใช้เวลาในการดูแลเพียงเล็กน้อยผ่านโมบายแอปบนสมาร์ทโฟน  และเกษตรกรทั่วไปยังสามารถนำแนวคิดและเทคโนโลยีเหล่านี้ไปปรับใช้กับการเกษตรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยหลีกเลี่ยงการใช้สารพิษ เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ลดเวลา และต้นทุน ซึ่งเราหวังว่าในท้ายที่สุดจะส่งผลให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีในท้ายที่สุด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม StarCat Wise Farm