StarCat

        ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้กลายมาเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่แทบทุกแห่งมักจะมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เป็นจำนวนหลายพัน ไปจนถึงหลายแสนเครื่อง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานร่วมกันในเครือข่ายเป็นจำนวนมากนั้น มักก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการควบคุมดูแล บริหารจัดการ และการบำรุงรักษา เช่น ข้อมูลด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในองค์กรที่จะใช้ในการวางแผนงานมักจะไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีความล่าช้าติดขัดในการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งภายในองค์กร และเครี่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้า มีการสูญหายและเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ หรือพนักงานมีการนำซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มาติดตั้งในเครื่องขององค์กรทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และเป็นภาระที่ต้องสูญเสียบุคลากรด้านสารสนเทศไปกับการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหารายวัน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมากกับการบำรุงรักษาระบบ และใช้เวลาในการจัดการปัญหาต่างๆ ยาวนาน รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพ  ทุกองค์กรจึงควรมีการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องขององค์กรได้จากศูนย์กลาง

        ซอฟต์แวร์ StarCat เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยถูกออกแบบให้ใช้ทรัพยากรระบบน้อยที่สุดทั้งในส่วนของโหลดในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์และปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารในเครือข่ายเพื่อป้องกันผลกระทบด้านประสิทธิภาพที่มักจะเกิดกับเครือข่ายองค์กรเมื่อมีการใช้งานซอฟต์แวร์ Computer Management ทั่วไป  โดยซอฟต์แวร์ StarCat มีไฟล์เอเจนท์ที่มีขนาดเล็กเพียง 2MB เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ Computer Management ทั่วไปที่มีขนาดไฟล์ใหญ่กว่า 100MB และซอฟต์แวร์ StarCat ใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที ทำให้เครื่องแม่ข่ายเพียงเครื่องเดียวสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้มากกว่า 10,000 เครื่อง นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ StarCat ยังเป็นเพียง Computer Management ตัวเดียวที่สามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนระบบเครือข่าย LAN , WAN, NAT  หรือแม้แต่เครื่องที่ถูกนำออกไปใช้ในเครือข่าย Internet ได้อย่างสมบูรณ์ โดยปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่แทบทุกแห่งในประเทศไทยใช้งานซอฟต์แวร์ StarCat เป็นระบบหลักในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กร นับรวมเป็นจำนวนมากกว่า 1 ล้านเครื่อง

        จากการที่บริษัทมอสกี้ คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ StarCat โดยตรง เราจึงมีบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และให้ความช่วยเหลือในการจัดทำรีพอร์ตต่าง ๆ และการจัดทำแอดวานซ์สคริปต์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย รวมไปถึงให้บริการฝึกอบรมแก่ลูกค้า StarCat ฟรีตลอดชีพ  ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ StarCat ในประเทศไทยทุกรายจึงสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระบบที่จัดหาไปจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน