Widget

ร่วมงานกับเรา


ชื่อ

นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทงาน

อัพโหลดข้อมูลส่วนตัว

 

ระบบบริหารการจัดการคอมพิวเตอร์ (StarCat) 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร การติดตั้งระบบมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรระบบส่วนของการประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และปริมาณการสื่อสารข้อมูลแต่ละส่วนที่มีประสิทธิภาพ และมีขนาดน้อยที่สุด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบเครือข่ายโดยรวมขององค์กร ระบบสามารถทำงานได้บนระบบเครือข่าย LAN , WAN และ Internet สามารถรายงานสรุปการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์และภาพรวมการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของทั้งองค์กร สามารถติดตั้งและถอดถอนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้จากส่วนกลาง สามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล

อ่านเพิ่มเติม

 

ไอโอที (IoT, Internet of Things) 

กลุ่มบริษัทมอสกี้คอปอเรชั่น เรากำลังวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านระบบสมองกลฝังตัว, Internet of Thing (IoT), Remote Sensing และซอร์ฟแวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลก สังคม และคุณภาพชีวิตของทุกคน ปัจจุบันทีมวิจัยของเรามีการรวมมือก้บสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลายแห่งเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการร่วมพัฒนาของเราจะถูกนำไปประยุกต์ใช้งานในหลายๆด้าน อาทิเช่น การทำการเกษตรอัฉริยะ, การทำ smart city, logistic, การใช้งานทางการแพทย์ รวมถึงการใช้งานทางการศึกษา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรอัจฉริยะ (Smart farming solution)

ในยุคที่ผลิตผลทางเกษตรมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งพืช ผัก ผลไม้ มีทั้งในฤดูกาล นอกฤดูกาล ผลิตผลในประเทศหรือผลิตผลนำเข้า ดูสวยงาม สดใหม่ ชวนให้จับจ่ายเพื่อนำไปบริโภค แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลิตผลเหล่านั้นมีความปลอดภัยและสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค ไม่มีสารพิษตกค้างที่จะสะสมในร่างกายในระยะยาวหากเราบริโภคเข้าไป โดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องทำงานประจำ ส่วนใหญ่มีทางเลือกในการซื้อหาอาหารน้อย ทั้งเรื่องเวลาที่เร่งรีบ ร้านอาหารที่มีรูปแบบอาหารคล้ายๆ กัน เราไม่อาจมั่นใจได้เลยว่าขั้นตอนในการปรุงอาหารหรือแม้แต่วัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารนั้นสะอาดและปลอดภัยเพียงพอ ทั้งจากแมลงศัตรูพืช สารพิษ ยาฆ่าแมลง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกๆคน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานกับเรา


ชื่อ

นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทงาน

อัพโหลดข้อมูลส่วนตัว